1

نحوه پاسخگوئی به استعلام های بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشورنظر به اینکه بعضاً مشاهده می‌شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلام های بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده‌های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می‌نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده‌ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید می‌شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده‌های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته