1

لزوم تسریع در رسیدگی به درخواست استرداد مودیاننظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ار باب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم بدینوسیله ضمن تاکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1383/10/1 پیرامون نحوه استرداد ، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 مصوب 1380/11/27 نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مامورین مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند .
1. پس از درخواست کتبی مودی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ، واحدهای مالیاتی بررسی‌های لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مودی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مودی ابلاغ نمایند .

2. پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای ب و ج ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد .

3. صرف نظر از این که مودی مالیاتی در زمان استرداد دارای هرگونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می‌بایستی اضافه مالیات پرداختی به مودی مسترد گردد مگر آنکه مودی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سالهای دیگر را داشته باشد
بدیهی است وظیفه نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند .

علی اکبرعرب مازار