1

تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال ۱۳۹۰

دستورالعمل

تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 18274 / 200 /ص مورخ 13 / 09 / 1391 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق سال 1390 بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانون ی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 22 / 09 / 1391 تمدید می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18274 / 200 /ص
تاریخ: 13 / 09 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469 / 200 مورخ 29 / 08 / 1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390،نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15 / 09 / 1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22 / 09 / 1391 تمدید می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور