1

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور

دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391

احتراماً،در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 5587 / 200 مورخ 1 / 4 / 1392 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور،اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم و اجرای صحیح قانون به عمل آورند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست