1

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده ۱۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 6740 مورخ 17 / 4 / 1392 برای اجراء ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست