1

در مورد خوداظهاری املاک مسکونی اجاری

در راستای گسترش و توسعه سیاست خود اظهاری مالیاتی و مشارکت هر چه بیشتر مالکین محترم املاک مسکونی اجاری در این خصوص، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد در سال جاری با تمهیدات اجرایی قانون ی، زمینه بسط و گسترش فرهنگ خوداظهاری مالکین مذکور را فراهم نمایند. در این راستا با توجه به اطلاعیه منتشره در شهریور ماه سال گذشته و بر اساس اختیار حاصل از مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می گردد:

1_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه مالکین املاک مسکونی اجاری تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک خود تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را داده باشند بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون ی مورد رسیدگی قرار گیرد.

2_ ضروری است ادارات کل امور مالیاتی مربوط با توجه به آگهی منتشره سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در خصوص نحوه اعمال ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1381 مالکین املاک مسکونی اجاری، تمهیدات لازم به منظور انجام تبلیغات همه جانبه در سطح استان ذیربط جهت اطلاع رسانی و جلب مشارکت مالکین مذکور به عمل آورند.

3_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند اقدامات لازم به منظور ارایه اظهار نامه های مالیاتی مربوط و قبوض بانکی برای پرداخت مالیات به مؤدیان یاد شده و همچنین نظارت و راهنمایی مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات به عمل آورند.

4_ دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه برای رسیدگی و همچنین چگونگی رسیدگی و قطعیت مالیات اظهارنامه های فوق الذکر متعاقباً اعلام خواهد شد.

عیسی شهسوارخجسته