1

خود اظهاری املاک اجاری مسکونی عملکرد سال ۱۳۸۱

سازمان امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1381 مودیان (اشخاص حقیقی) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری به شرح آگهی مذکور , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عیناً برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13 / 10 / 1378 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نمونه های انتخابی در اسرع وقت رسیدگی و مالیات متعلق حداکثر تا پایان سالجاری مطالبه و به حیط وصول درآید و ضمناً نتیجه اقدامات بعمل آمده تا پایان فروردین ماه 1383 به دفتر اینجانب گزارش شود.

عیسی شهسوارخجسته