1

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


لایحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحیه 1372/11/17 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می‎شود حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار .

ب ـ حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی .

ج ـ حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی .

دـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

هـ ـ حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی .

تبصره 1ـ شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره 2ـ به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی ، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه‌ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند . اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره 3- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌آید ، موسسه حسابرسی تشکیل دهند .

تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره 5- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند .