1

فرم گزارش مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

بدینوسیله فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل، در اجرای مقررات ماده 158 ق .م.م و دستورالعمل شماره 2972 مورخ 27 / 2 / 84 و بخشنامه شماره 6533 مورخ 13 / 4 / 84 جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد .

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 6533
تاریخ: 13 / 04 / 1384
پیوست: دارد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورایعالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

پیرو بخشنامه های شماره 1933 مورخ 14 / 2 / 1384 و 2972 مورخ 27 / 2 / 1384 در خصوص اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل ‏، نظر به اینکه شرط پذیرش اظهارنامه مودیان محترم در طرح مذکور پرداخت نقدی 30 % از مالیات ابرازی است که پس از پرداخت مودیان میباید اصل فیش پرداختی خود را همراه با اظهارنامه و چکهای مربوط به تقسیط مابقی مبلغ ابرازی (حداکثر مدت تقسیط پایان آبانماه 1384) به واحد مالیاتی ذیربط ارائه نمایند،جهت جلوگیری از اتلاف وقت مودیان محترم و در راستای اجرای هر چه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع ‏، واحدهای مالیاتی می توانند به جای صدور فیش نقدی 30 % مالیات ابرازی،معادل مبلغ مورد نظر چک تضمینی رمزدار در وجه اداره کل امور مالیاتی مربوطه (حتی الامکان با ذکر شماره حساب اداره کل ذیرط) و با رعایت سایر بندهای مقرر در بخشنامه های فوق الذکر از مودیان محترم دریافت نمایند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

گزارش مالیات عملکرد سال 1383
در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم

اداره کل امورمالياتي…….اداره امور مالياتي……. واحد مالياتي………………….شماره پرونده………………………………..
نام و نام خانوادگي مؤدي/مؤديان:                                                                     نوع شغل:
نشاني و تلفن:                                                                                         سنوات فعاليت
مؤدي/مؤديان اظهارنامه مالياتي عملکرد سال1383خود را در موعد مقررتسليم نموده وساير اطلاعات مربوطه به شرح جدول زير مي باشد:
سال عملکرد
شماره و تاريخ
ثبت اظهارنامه
نحوه رسيدگي
ماليات قطعي
شده
ماليات ابرازي
ماليات پرداختي
درصد ماليات پرداختي
درصد افزايش ماليات ابرازي 83نسبت به ماليات قطعي شده 82
82
83
مؤدي/مؤديان مذکور از مشمولين رديف ……..بند………ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم بوده که در اجراي بند ماده 158 قانون م.م. ضوابط و شرايط دستورالعمل اجرايي شماره3937 مورخ 27/2/84و بخشنامه شماره 6533 مورخ 13/4/84 سازمان امور مالياتي کشور را رعايت نموده و مشمول جزء اول/ دوم رديف دو آن مي باشد و مي باشنداز آنجائيکه در اجراي دستورالعمل مذکور و صورتمجلس شماره…………مورخ……………..اظهارنامه تسليمي به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نگرديده است بنابراين ماليات ابرازي به مبلغ ……………………………….ريال مورد قبول و قطعي مي باشد.
ساير توضيحات:
 کارشناس مالياتي                            نام و نام خانوادگي                                          مهرو امضاء
آقاي / خانم                                             کارشناس ارشد مالياتي                                   گزارش فوق تأييد مي گردد لطفاًنسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام فرماييد.
 رئيس گروه مالياتي                                        نام و نام خانوادگي                                مهر و امضاء