1

لزوم همکاری با حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

· لزوم همکاری با حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره: 230/3404/61644 تاریخ: 1381/11/1
بقرار اطلاع واصله ، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 با حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده‌اند . از آنجا که در اجرای تبصره (2) ماده مذکور ، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید و اسامی آنها از طریق معاونت عملیاتی به سازمانها و ادارات مالیاتی ذیربط اعلام می‌گردد لذا مقرر می‌دارد ضمن رعایت کامل مفاد دستورالعمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره 35072/3664-211 مورخ 1381/6/18 ، درصورت مراجعه سازمان حسابرسی ، همکاری‌های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند .
عیسی شهسوار خجسته