1

۱% گمرک

جناب آقای وهاجی
رئیس کل محترم گمرک ایران
پیرو نامه شماره 45859 / 4957- 5 / 30 مورخ 25 / 12 / 72 به ادارات کل گمرک در سراسر کشور دستور فرمائید،که 1 % مالیات علی الحساب مقرر صرفا” از اشخاص حقیقی وحقوقی صادر کننده کالا که فاقد کارت بازرگانی بوده و بصورت موردی و یا کسب اجازه موقت ازوزارت بازرگانی و یا وزارتخانه ها و مراجع دیگر مبادرت به صدور کالامی نماید اخذ و بالاخص از صادرکنندگانیکه دارای کارت بازرگانی می باشند مالیات علی الحساب مورد بحث وصول نشود.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی