1

بدهی مالیاتی زلزله زدگان بم که بیش از ۵۰%اموالشان از بین رفته تا پایان ۸۲بخشوده می شود

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 56299 مورخ 7 / 10 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371 – تصویب نمود:

بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده شهرستان بم که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنان در اثر وقوع زلزله از بین رفته است تا پایان عملکرد سال 1382 (سال وقوع زلزله) بخشوده می شود .

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور