1

نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

· نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
شماره: 13969 تاریخ : 1389/08/09
با تـوجـه بـه نـظـریـه شماره 9258/147699 مورخ 1389/7/3 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد: وجـوه دریـافـتی از مـشترکـین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377 ، و همچـنین وجـوه حـق انـشعاب در مـواردی کـه به عـنوان حـقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد ، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد . بنابر این به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد .از آنجاییکه به استناد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود ، بنابر این سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می‌باشد ، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد .
معاون مالیات بر ارزش افزوده