1

بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به استناد ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه شماره 60140 / 30071 ه مورخ 18 / 11 / 1382 هیات محترم وزیران که به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صادر گردیده،جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 56299 مورخ 7 / 10 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371 – تصویب نمود بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده شهرستان بم که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنان در اثر وقوع زلزله از بین رفته است تا پایان عملکرد سال 1382 (سال وقوع زلزله) بخشوده می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور