1

اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیات سال وقوع حادثه

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735 /ت 35652 ه مورخ 11 / 10 / 85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آیین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

پیوست:

شماره: 129735 /ت 35652 ه
تاریخ: 11 / 10 / 1385
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور

هیئت وزیران در حلسه مورخ 6 / 10 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 31 / 3 / 63220 مورخ 11 / 5 / 1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:

1_ ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480 /ت 27258 ه مورخ 7 / 7 / 1381 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 8_ در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد.”

2_ در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده 165 مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور