1

تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 12982 / 200 /ص مورخ 28 / 4 / 89 بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد دستورالعمل مذکور صرفاً در خصوص مؤدیانی (صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی اقدام نموده اند جاری می باشد.
در خصوص سایر مؤدیان که اظهارنامه خود را صرفاً به صورت دستی و خارج از سیستم الکترونیکی تسلیم نموده اند مفاد دستورالعمل مذکور جاری نبوده و مقتضی است مطابق ضوابط مربوط اقدام شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12982 / 200 /ص
تاریخ: 28 / 04 / 1389
پیوست:

دستورالعمل

تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 9752 / 200 مورخ 31 / 3 / 1389 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرمهای کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعملهای موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388،مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ،نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور،به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید،در موعد مقرر اقدام و حداقل،اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می توانند از تسهیلات ویژه در خصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند.
تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158  قانون مالیاتهای مستقیم،یا مالیات ابرازی سایر مؤدیان محترم صاحبان مشاغل بصورت 20 % نقد و الباقی در شش قسط مساوی،تقسیط گردد.
بخشودگی جرایم:جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مؤدی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور