1

تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان
اداره کل

نظربه لزوم تسریع درامور مودیان محترم مالیاتی وهمچنین اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زیادومکاتبات عدیده درموردتقسیط مالیات و بخشودگی جرایم،مستندا”بمواد ماده 167 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و واصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تامدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی (علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره‌های 2 ماده 190 که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال درموردهرمودی و نسبت به هرعملکرد،به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191 اتخاذ تصمیم واقدام نمایند. لزوما” متذکرمیشود، درمواردیکه مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید،لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظورممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود.بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ،اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191 ،بنابه تقاضای آنها جرایم تاخیرپرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهدشد،لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات درمواعد مقررجریمه تاخیر متعلقه بایدوصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات وبخشودگی جرایم ملغی است وبرای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتراینجانب اعلام خواهند نمود.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی