1

اعلام سقف بخشودگی جرائم

a href=”./?p=197″>

اداره کل امور مالیاتی استاننظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد:
الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط:

1_ بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190 و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد.

2_ بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث،نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال.

3_ جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید.

4_ تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20 % از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت .

5_ لزوماً یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد.
ب) صدور احکام کارگزینی
ا- انتصابات

1_ 1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط .
تبصره: احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد.

1_ 2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود.

2_ ارتقاء گروه:

2_ 1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم،گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس،گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل .

2_ 2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران،ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان.

3_ 2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل .

4_ 2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز

3_ سایر موارد

1_ 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانون ی ذیصلاح رسیده است .

2_ 3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان.

3_ 3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل،جذب،فوق العاده های موضوع ماده 39 قانون استخدام کشور،جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ….) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح.

4_ 3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد.

5_ 3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه.
مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی،می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند.
با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری،کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه،مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد.
توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید.

حیدری کردزنگنه

 
جمهوري اسلامي ايران                                          بسمه تعالي
وزارت امور اقتصادي ودارائي                      فرم تقاضاي بخشودگي جريمه                  شماره:
سازمان امور مالياتي کشور                                                                                تاريخ:
رئيس امور مالياتي……………………………………
احترماً، با توجه به درخواست وارده به شماره ……………………مورخ ………………….. آقاي / خانم / شرکت………………………………….
مؤدي واحد مالياتي شماره ……………………………. وبا عنايت به پرداخت اصل ماليات عملکرد سال / سالهاي …………………….،
سوابق مالياتي، خوش حسابي مؤدي وبه دليل / دلايل…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پيشنهاد مي شود از جرايم مالياتي به شرح جدول ظهر فرم جمعاً مبلغ ………………………………….. ريال معادل………………………
درصد بخشوده گردد.
کارشناس ارشد مالياتي……………………..                                             رئيس گروه مالياتي……………………………….
مهر وامضاء                                                                            مهر وامضاء
رئيس گروه مالياتي…………………………
احتراماً، با بخشودگي مبلغ ……………………………..ريال از جرايم مالياتي مؤدي فوق الذکر موافقت مي گردد.
                                                                                       رئيس امور مالياتي………………………………..
                                                                                     مهر وامضاء
اداره کل امور مالياتي……………………………
احتراماً، پيشنهاد رئيس گروه مالياتي …………………………… با نظر موافق مبني بر بخشودگي جرايم به مبلغ …………………………
ريال جهت استحضار ارسال مي گردد.                                             رئيس امور مالياتي…………………………..
                                                                                       مهر وامضاء
رئيس امور مالياتي…………………………….
احترماً، با بخشودگي جرايم جمعاً به مبلغ …………………………………..ريال موافقت مي گردد.
                                                                               مدير / معاون اداره کل امور مالياتي………………………
رئيس کل / معاون محترم عملياتي سازمان امور مالياتي کشور
احترماً، پيشنهاد رئيس امور مالياتي اين اداره کل با نظر موافق مبني بر بخشودگي جرايم جمعاً به مبلغ……………………………
ريال جهت استحضار وصدور دستور مقتضي ارسال مي گردد.
                                                                                  مدير کل امور مالياتي…………………………….
اداره کل امور مالياتي ………………………………
با پيشنهاد بخشودگي ………………… درصد از جرايم فوق معادل مبلغ ………………………………ريال موافقت مي گردد.
                                                                           رئيس کل / معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور
 
¬ تقاضاي بخشودگي جرايم به شرح فوق صرفاً مربوط به جرايم موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.
¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جريمه يا جرايم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود.
رديف
شرح جريمه
مبلغ کل جريمه
مانده جريمه پرداخت کننده
عملکردسال/سالهاي
1
جريمه موضوع ماده 43قانون مالياتهاي مستقيم
2
جريمه موضوع ماده 51قانون مالياتهاي مستقيم
3
جريمه موضوع ماده 57قانون مالياتهاي مستقيم
4
جريمه موضوع ماده 169مکررقانون مالياتهاي مستقيم
5
جريمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م
6
جريمه موضوع ماده190قانون مالياتهاي مستقيم
7
جريمه موضوع ماده192قانون مالياتهاي مستقيم
8
جريمه موضوع ماده193قانون مالياتهاي مستقيم
9
جريمه موضوع ماده195قانون مالياتهاي مستقيم
10
جريمه موضوع ماده196قانون مالياتهاي مستقيم
11
جريمه موضوع ماده197قانون مالياتهاي مستقيم
12
ساير جرايم مالياتي
جمــــــــــع
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                فرم پيشنهاد تقسيط بدهي                    شماره:
وزارت امور اقتصادي ودارائي                                                                                   تاريخ:
سازمان امور مالياتي کشور
مشخصات مؤدي وخلاصه پرونده مالياتي:
1- نام ونام خانوادگي شخص حقيقي:……………………………………………….. نام شخص حقوقي:………………………………………………..
2- شماره شناسايي: ………………. 3- ماليات عملکرد سال/سالهاي…………….. 4- اظهارنامه   تسليم ننموده¨تسليم نموده¨
5- چگونگي قطعيت ماليات:
قبولي برگ تشخيص¨ توافق در اجراي ماده 238¨ توافق در اجراي تبصره ماده34آئين نامه¨ هيأت حل اختلاف مالياتي¨
هيأت حل اختلاف ماده257¨ هيأت ماده 216¨ هيأت ماده 251مکرر¨
6- منبع مالياتي:…………………………………………..
7- کل اصل ماليات: ………………………….ريال مانده از اصل ماليات: ……………………… جمع جرايم مالياتي:………………………..
رئيس گروه مالياتي …………………….
احتراماً، با توجه به درخواست وارده به شماره …………………. مورخ …………………….. مؤدي مذکور، پس از وصول مبلغ…………………
ريال بابت بدهي ماليات عملکرد/ عملکرد سال هاي مذکور بصورت نقد، يا تقسيط مانده بدهي به مدت……………… ماه به اقساط مساوي موافقت ميگردد مراتب جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد.
                                                                                  کارشناس ارشد مالياتي……………………………..
                                                                                   مهر وامضاء
رئيس امور مالياتي………………………….
احتراماً، پيشنهاد کارشناس ارشد مالياتي واحد شماره ………………. مبني بروصول…………………..ريال بصورت نقد وتقسيط باقيمانده بدهي بمدت…………………. ماه به اقساط مساوي با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضي ارسال مي گردد.
                                                                                   رئيس گروه ماالياتي………………………………….
                                                                               مهر وامضاء
رئيس گروه مالياتي………………………………….
احتراماً، با وصول مبلغ …………………. ريال بصورت نقد وتقسيط باقيمانده بدهي به مدت……………….. ماه به اقساط مساوي موافقت مي گردد.
اداره کل امور مالياتي………………………………..
احتراماً، پيشنهاد رئيس گروه مالياتي……………….. مبني بر وصول ………………. ريال بصورت نقد وتقسيط باقيمانده بدهي به مدت …..
ماه به اقساط مساوي با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضي ارسال مي گردد.
                                                                                  رئيس امور مالياتي………………………………..
                                                                                  مهر وامضاء
رئيس امور مالياتي……………………………..
با وصول مبلغ………………………..ريال بصورت نقد وتقسيط بدهي به مدت…………….. ماه به اقساط مساوي موافقت ميگردد.
رئيس کل / معاون محترم عملياتي سازمان امور مالياتي کشور
احتراماً، پيشنهاد رئيس امور مالياتي اين اداره کل مبني بر وصول…………………… بصورت نقد وتقسيط بدهي به مدت…………………
ماه به اقساط مساوي با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضي ارسال مي گردد.
                                                                                 مدير/ معاون اداره کل امور مالياتي…………………
اداره کل امور مالياتي…………………………….
با پيشنهاد نقسيط بدهي به مدت…….. ماه مشروط به عدم مغايرت با ماده 167 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 موافقت مي گردد.
                                                                             رئيس کل / معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور
«پيشنهاد تقسيط بدهي به شرح فوق صرفاً مربوط به بدهي هاي مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم  مي باشد.