1

اصلاح قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارمنستان

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 2515- 4 / 30 مورخ 17 / 3 / 76 منضم به تصویر قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، تاریخ اجرای قانون مذکور از 31 / 1 / 76 به 20 / 4 / 1376 مطابق با یازدهم جولای 1997،اصلاح می‌گردد.
شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال مالی بعد از لازم الاجراء شدن آن،در مورد اتباع کشور ارمنستان و اتباع ایرانی، حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول ودوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده از مقررات مزبور راتهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی