1

بخشنامه در خصوص قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 21 / 3 / 80 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 16 / 1 / 81 مطابق با 5 آوریل 2002 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 11 / 10 / 81 (اول ژانویه 2003 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ گردیده است جهت اطلاع , اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
خواهشمند است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعداز لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع کشور روسیه و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و از سال 1381 به بعد , در پایان شش ماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخودار شده از مقررات مزبور , شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی