1

هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود

احتراماً، نظر به اینکه در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وصول هزینه صدور کارت اقتصادی منظور نگردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به دریافت هر گونه وجهی بابت صدور کارت شماره اقتصادی از مؤدیان مالیاتی خودداری نمایند.

محمد پاریزی
مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی