1

ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 بدینوسیله مقررات مربوط به الزام، صدور وکاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دسورالعمل شماره 21567 مورخ 28 / 6 / 75 وسایر بخشنامه های مربوط ملغی واعلام می نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ وفراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند ب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وصدور دستورالعملهای مربوط، دنبال نموده ومتعاقباً به مرحله اجرا خواهد گذارد.

عیسی شهسوار خجسته