1

در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد

(بخشنامه اداری)

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکداً یادآوری می گردد:
طبق تبصره بند 1- 3 دستورالعمل شماره 24468 / 200 مورخ 27 / 10 / 90،اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم