1

اعلام فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال ۱۳۹۰

· اعلام فهرست صنایع آل این ده برای اجراء در سال 1390
شماره: 2145 تاریخ: 1390/02/25
به موجب نامه شماره 90/3460 مورخ 1390/01/30 قائم مـقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بخـش اول فـهرست واحـدهای تـولیدی آل این ده محیط زیست (در 93 صفحه) قابل اجراء در تمام دوره‌های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می‌گردد .ضمناً با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور ، فهرست واحدهای تولیدی آل این ده محیط زیست مشمول دوره‌های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد ، شهریور ، آذر) اعلام خواهد شد .
معاون مالیات بر ارزش افزوده