1

تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ (فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

دستورالعمل

پیرو اطلاعیه شماره 8960 / 200 /ص مورخ 27 / 04 / 1391 راجع به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 28 / 04 / 1391 و تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) صرفاً به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (31 / 05 / 1391) بدینوسیله مقرر می دارد:
از آنجائی که برخی مؤدیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راه اندازی سامانه یاد شده نسبت به تسلیم و ارسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط ها و روش های رایانه ای مقرر در سامانه (بر خط Online و غیر بر خط Offline) اقدام نموده اند و یا به دلیل عدم اطلاع و یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته اند،‌لذا حسب درخواستهای مکرر ادارات کل و نیز مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 30 / 07 / 1391 انقضای مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان) تمدید می گردد.
ضمناً‌ شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو شایسته به اطلاع عموم مؤدیان مالیاتی برسد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور