1

ممنوعیت کارکردن کادر تشخیص بعنوان مشاور مالیاتی و…

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفترفنی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی

بقرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان , در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند, در حالیکه اولاً “ طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد, ثانیاً همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده , اصولاً اینکونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی ,طبعاً بلحاظ ایجاد حلقه بین مستخدم و آمر نمی توانند در انجام وظایف قانون ی خود جوانب بی طرفی را کاملاً ” رعایت کنند , لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال بهیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهار نامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمت در موسسات مزبور هستند , مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه (در مورد آن هائی که اکنون مشغول خدمت به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت (در مورد افرادی که بعداً تعمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیر مالیاتی داده شود . قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سیتمها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

عیسی شهسوار خجسته