1

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۷۶

هیات وزیران درجلسه مورخ 10 / 1 / 1376 بنابه پیشنهادمشترک شماره 8513 / 102 مورخ 22 / 12 / 1375 وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان برنامه و بودجه ودراجرای تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور

ماده 1_ کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانندبرای اجراوتکمیل پروژه های عمرانی خود، به استثنای پروژه های مربوط به ساختمانهای اداری ازخودیاری ومشارکت مردم استفاده کنند.

تبصره: دریافت هرگونه وجهی به اجبارتحت عنوان خودیاری ومانندآن ممنوع وقابل تعقیب است .

ماده 4_ برای اجرای پروژه های مناطق عشایری و روستاهای محروم حداقل ده درصد (10 %)،درسایربخشهاوروستاهاحداقل سی درصد (30 %) ودرشهرهاپنجاه درصد (50 %) اعتباربه صورت خودیاری توسط مردم پرداخت میشود. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه ومشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت میشوددرموردمودیان مالیاتی ازدرآمدمشمول مالیات آنهاکسرمیشود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور