1

کمک به زلزله زدگان

هیات وزیران درجلسه مورخ 3 / 4 / 1369 باعنایت به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: حسابجاری شماره 900 ریاست جمهوری بنام ستاد کمک به زلزله زدگان نزدبانک ملی ایران شعبه مرکز که بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان افتتاح و اختصاص داده شده است جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب گردد.

میرحسین موسوی
نخست وزیر