1

اعلام شماره حساب برای تأسیس دانشگاه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11 / 8 / 1373 بنا به پیشنهاد شماره 10382 / 100 مورخ 30 / 7 / 1373 وزارت معادن وفلزات وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:
حساب جاری شماره 34728488 نزد بانک تجارت شعبه اسکان (کد 033) برای واریز کمک های نقدی مربوط به تأسیس دانشگاه علمی – کاربردی صنایع ومعادن تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور