1

حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) جز حسابهای ماده ۱۷۲ می باشد

هیات وزیران در جلسه مورخ 17 / 1 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 20095 / 100 مورخ 1 / 12 / 1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371- تصویب نمود: حساب (100) امام خمینی (ره) از مصادیق حسابهای موضوع ماده یاد شده تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور