1

پرداختی به حساب ۹۰۰۷۸ به نام بنیاد ایران شناسی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات به انتخاب مؤدی می باشد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 4 / 1380 بنا به پیشنهاد بنیاد ایران شناسی وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90078 (بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس) به نام بنیاد ایران شناسی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور