1

کمک به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب خاص واریز می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 15 مورخ 25 / 2 / 1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور