1

پرداختی به حساب ۱۱۶۶ به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد

تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977 /ص.د مورخ 25 / 8 / 1383 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور