1

کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر تصویب نامه شماره 51614 / ت 36002 ه مورخ 6 / 4 / 86 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 (بانک ملی ایران شعبه میدان بهارستان،کد 178) به نام مدرسه عالی شهید مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد،کسر می شود جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

شماره: 51614 / ت 36002 ه
تاریخ: 06 / 04 / 1386
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 4 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 8310 /و مورخ 22 / 5 / 1385 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 (بانک ملی ایران، شعبه میدان بهارستان، کد 178) به نام مدرسه عالی شهید مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد،کسر می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور