1

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی ومؤسسه سینما شهر

بخشنامه

به موجب تصویب نامه شماره 124864 ت 39509 ک مورخ 23 / 7 / 1387 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید:

1_ کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی “شعبه سی تیر”به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی وبازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه “شعبه پروفسور حسابی”به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث ویا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی وحمایت از مخاطبان ومصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

2_ نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده وموارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
مراتب جهت اطلاع واجرا ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 124864 /ت 39509 ک
تاریخ: 23 / 07 / 1387
پیوست:

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14 / 6 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144 / 1 مورخ 21 / 12 / 1386 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- و با رعایت جزء “و “بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

1_ کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی “شعبه سی تیر”به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی وبازی های رایانه ای شاخص و فاخر ونیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه “پروفسور حسابی”به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث ویا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

2_ نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده وموارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 7 / 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور