1

حضور نماینده صنف در هیآت

چون حسب استفساریه مصوب 29 / 2 / 1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی،مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 واصلاحیه های آن نمیباشد علیهذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکتهای تعاونی درمورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی موضوع این فانون نماینده وزارت تعاون (ودرموردتعاونیهای کارگری نماینده وزارت کارواموراجتماعی) به جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهدنمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی