1

فراهم نمودن تسهیلات برای مؤدیان محترم مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیآت عالی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31 / 4 / 84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند.

حیدری کرد زنگنه