1

رسیدگی و صدور گواهی املاک خارج از محدوده جغرافیایی، واحد مالیاتی محل وقوع ملک می باشد

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

در اجرای اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از محدوده جغرافیایی واحد مالیاتی محل اقامتگاه قانون ی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به واحد مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانون ی اشخاص مذکور ارسال دارند.شایسته است در اسرع وقت مفاد این بخشنامه به واحد های مالیاتی ابلاغ گردد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه