1

عدم تسری مواد ۱۸۷ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد:
با توجه به اینکه احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیاتهای مستقیم مجزا می باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض صرفاً در خصوص شمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 قانون مارالذکر تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیر مرتبط در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مقررات مواد 187 و 202 قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانون ی است.

علی اکبرعرب مازار