1

تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان در شهر تهران

اداره کل امور مالیاتی استان تهران
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی………..
دادستانی انتظامی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

بنا به اختیار حاصل از ماده 219 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،به منظور تسریع در ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی بدین وسیله مقرر می گردد:
ادارات امور مالیاتی محل وقوع املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهر تهران، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نموده و رونوشت گواهی مذکور را نیز به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار نهادهای مزبور تسلیم نمایند.

علی اکبر عرب مازار