1

جریمه هم بقدرالسهم بنیاد به حساب بنیاد واریز شود

کلیه شرکتها و موسسات متعلق و یا مورد مشارکت مستقیم بنیاد مستضعفان وجانبازان
پیروبخشنامه شماره 228 / 1- 24 / 4 / 1372 در مورد شرکتها و موسسات متعلق و یا مورد مشارکت مستقیم بنیاد مستضعفان و جانبازان مقرر میشود:

در مواردی که شرکتها و موسسات مذکور بابت عدم انجام تکالیف قانون ی مقرر مشمول پرداخت جرایم مختلف (جریمه تاخیر موضوع ماده 190 وسایرجرایم) می شوند جرایم دریافتی بقدرالسهم بنیاد به حساب مندرج در بند 3 بخشنامه مذکور واریز میگردد.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی