1

معافیت جریمه ماده ۱۹۰ در رابطه با مالیات مشاغل سال ۱۳۷۵

باتوجه به تقارن ایام سوگواری آقاعبدا…حسین (ع) و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و هم زمانی آن با آخرین مهلت پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل در اردیبهشت ماه و استقبال مودیان محترم ازتوافق نامه های حاصله با وزارت امور اقتصادی و دارائی بدینوسیله اعلام میگردد. چنانچه مودیان محترم مالیات بردرآمد مشاغل مالیات متعلق را برابر بخشنامه قبلی تا 20 خردادماه سال جاری همراه با اظهارنامه بپردازند ازجریمه مقرر مربوطه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهندبود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی