1

در خصوص عدم تعلق جایزه خوش حسابی به سود ویژه شرکتها، بانکها، مؤسسات دولتی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سالهای 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور، برای آنها سود ویژه پیش بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. پرداختهای مذکور، تکلیفی و غیر داوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 در قانون بودجه که حکم خاص می باشد، حکم یا مجوزی پیش بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204 / 4 / 30 مورخ 1 / 12 / 73 پرداخت مالیاتهای مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتیاشتباهاً جایزه یاد شده را در خصوص اشخاص فوق الذکر محاسبه و اعطا نموده اند، می بایست طبق مقررات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند.

علی اکبرعرب مازار