1

بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال جاری

سازمان اموراقتصادی ودارائی استان…
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی

به قرار اطلاع واصله , برخی از واحدهای صنعتی به دلیل عدم برخورداری کافی از نقدینگی , قادر به پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود بطور یکجا و تا پایان سال جاری نبوده و بدین ترتیب استفاده از تسهیلات بخشنامه شماره 34224- 12 / 6 / 81 در خصوص بخشودگی جرایم برای آنان فراهم نگردیده است , لذا پیرو بخشنامه مذکور و در اجرای مفاد بند یک آن مقرر می دارد:
چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی هر یک از سنوات عملکرد خود تاپایان سال جاری اقدام نمایند صدردرصد جرایم مربوط به همان عملکرد, حسب مقررات قانون ی بخشوده خواهد شد مشروط بر اینکه ترتیب پرداخت بدهی عملکرد سنوات باقیمانده نیز داده شود.

عیسی شهسوار خجسته