1

اعلام تخلفات مودیان به دادستانی

بقرار اطلاع بعضی از مامورین تشخیص مالیات علیرغم حکم ماده 233 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تخلفات موضوع ماده 201 مودیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می کنند , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تاکید نمایند در اجرای ماده قانون ی فوق الذکر موارد تخلف موضوع ماده 201 قانون یادشده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانون ی لازم بعمل آید . بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهدبود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی