1

تسری مفاد ماده ۲۰۲ در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها ومؤسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس جمهور

سلام علیکم ؛
بازگشت به پی نوشت مورخ 14 / 9 / 81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803- 558 /گ مورخ 10 / 9 / 81 در خصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می دارد:
قانون گذار در ماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و در تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است ((موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و ایجاد می شود)) .
بنا براین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد و احکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4 / 4 / 81 این معاونت اعلام شده است.

سیدمحمدعلی ابطحی