1

استمهال بدهی شرکت های مندرج در تصویب نامه ۳۶۰۰۴ به دلیل لغو نشدن بایستی اجرا گردد

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 4848 / 4438 / 211 مرقومه مورخ 8 / 9 / 82 مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه”.. .این وزارت موضعش این است که بند 3 لغو شود. لیکن تا زمانی که لغو نشده مصوبه دولت را اجرا کنیم …”جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته