1

نحوه اجرای بند«۷۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

دستورالعمل  
نظر به اینکه موجب بند 72 و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده ((دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15 %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20 %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود)) ،لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1_ با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانون ی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست شماره 1) کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2_ مطابق نامه های شماره 5778 / 200 /ص مورخ 05 / 04 / 1392 و 9692 / 200 مورخ 29 / 05 / 1392 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد.

3_ واردکنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود.

4_ به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده موظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان،میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

5_ تولید کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند.

6_ نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند 5 توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

7_ در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی موظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول (به شرح فرم های شماره 2 تا 6 پیوست)،اقدام نمایند.

8_ مأخذ مشمول نرخ های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب (پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.

9_ تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت،ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند.

10_ بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (10 %) و پانزده درصد (15 %) و نه ماهه سال جاری پانزده درصد (15 %) و بیست درصد (20 %) خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست