1

تآکید بر اجرای کامل تمامی فصول آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه
بنا به گزارشات واصله،برخی از ادارات وصول و اجراء، عملیات و اقدامات اجرایی مربوط به پرونده بدهکاران مالیاتی را صرفاً تا مرحله صدور برگ دستور باز داشت اموال انجام می دهند و نسبت به ادامه عملیات اجرایی درخصوص اجرای مفاد فصول سوم الی پنجم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیا تهای مستقیم مبنی بر بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث وفروش اموال منقول و غیر منقول اقدامی به عمل نمی آورند،که این امر علاوه برفرار مستنکفان مالیاتی،موجب تأخیر در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز می گردد،لذا به منظور جلو گیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بر رعایت اجرای دقیق مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم،ضروری است، اقدامات لازم را در خصوص اجرای مفاد فصول یاد شده معمول نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی ضمن رعایت تبصره ماده 58 آیین نامه اجرایی یاد شده،مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور