1

آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

بخشنامه
به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آیین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند.
بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأساً مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور